Graag uw aandacht voor het volgende

CATF is een Luxemburgs beleggingsfonds (Fond Commun de Placement – FCP) opgericht in Luxemburg en valt onder de Luxemburgse Specialised investment funds-wet van 13 februari 2007. CATF heeft geen rechtspersoonlijkheid. CATF wordt als transparant voor belastingdoeleinden beoordeeld, maar is naar huidig recht niet belastingplichtig in Luxemburg (geen vennootschapsbelasting, heffingen noch vermogensbelasting). Op uitgekeerde fondsdividenden wordt daarom geen belasting in Luxemburg ingehouden.

We verzoeken u graag om ons informatiememorandum te lezen voor alle en meer gedetailleerde informatie of om contact met ons op te nemen voor meer informatie.

Ingehouden belasting

Elke distributie door CATF, inkoop of verkoop van units kan worden vrijgemaakt van enige inhouding of afdracht van belasting om wat voor reden dan ook opgelegd, geheven, ingehouden of aangeslagen door Luxemburg of elke andere lagere overheid of belastingdienst aldaar, in overeenstemming met de relevante Luxemburgse wetgeving.

Inkomensbelasting en kapitaalbelasting

Een unithouder die inkomen verwerft uit zijn units of uit de in- en verkoop daarvan, is niet onderworpen aan Luxemburgse belastingheffing uit zulk inkomen of kapitaalvergroting, tenzij:

  • de unithouder een inwoner van Luxemburg is, of als zodanig dient te worden beschouwd, gezien de Luxemburgse belastingdoelen (of de doelen van de relevante regelgeving);
    of
  • het inkomen of de vergaring van inkomen voor rekening van een onderneming, of een onderdeel daarvan, is, die permanent gevestigd is, of een permanente basis van zijn onderneming in Luxemburg heeft, waartoe de units kunnen worden gerekend.

Vermogensbelasting

Luxemburgse vermogensbelasting wordt niet geheven op units van unithouders, tenzij:

  • de unithouder een inwoner van Luxemburg is, of als zodanig dient te worden beschouwd, gezien de Luxemburgse belastingdoelen (of de doelen van de relevante regelgeving);
    of
  • het inkomen of de vergaring van inkomen voor rekening van een onderneming, of een onderdeel daarvan, is, die permanent gevestigd is, of een permanente basis van zijn onderneming in Luxemburg heeft, waartoe de units kunnen worden gerekend.

Successierechten en schenkingsbelasting

Waar de units om niet worden overgedragen:

  • wordt geen Luxemburgs successierecht geheven op de overdracht van units bij overlijden van een unithouder in het geval de overleden unithouder geen inwoner was van Luxemburg voor belastingdoeleinden;
  • Luxemburgse schenkingsbelasting zal worden geheven in het geval de schenking opgemaakt is bij notariële akte opgemaakt door een Luxemburgse notaris.

Europese Spaarrenterichtlijn

Op 3 juni 2003 heeft de Europese Raad van de ministers van Economische zaken en Financiën richtlijn 2003/48/EC betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling (de Europese Spaarrenterichtlijn) aangenomen. De Europese Spaarrenterichtlijn is sinds 1 juli 2005 van toepassing in de Lidstaten en geïmplementeerd in de Luxemburgse wetgeving bij de wet van 21 juni 2005

CATF valt naar het oordeel van de Luxemburgse belastingdienst buiten het bereik van deze richtlijn. Echter, wanneer de Europese Spaarrenterichtlijn wordt herzien, kan niet worden uitgesloten dat het toepassingsbereik van deze richtlijn en/of andere artikelen in de toekomst zullen worden aangepast. Mogelijk (toekomstige) veranderingen van de Europese Spaarrenterichtlijn bepalingen zullen dus op continue basis moeten worden gecontroleerd.

Toekomstige wijzigingen in de toepasselijke wetgeving

De voorgaande beschrijving van de Luxemburgse fiscale gevolgen in een belegging en de activiteiten van CATF zijn gebaseerd op wet en regelgeving die onderhevig zijn aan veranderingen, zoals wetgevende-, administratieve of juridische.

Eventuele andere wetgeving kan worden vastgesteld die de belastingdruk voor CATF en of de beleggers kunnen verhogen. De voornoemde belastingen en andere voornoemde zaken beschrijven niet en moeten niet gezien worden als een juridisch of fiscaal advies voor de inschrijvers van units. Toekomstige beleggers dienen hun eigen adviseur te raadplegen met betrekking tot belasting wet- en regelgeving in Luxemburg of adviseur uit andere toepasselijke landen.