Transparant, volledig en betrouwbaar

Ons doel is om onze (potentiële) aandeelhouders transparante, volledige en betrouwbare informatie aan te bieden. Niet alleen ten aanzien van kansen en mogelijkheden van de investeringen, maar ook ten aanzien van mogelijke risico’s.

Naast de algemene bestaande risicofactoren met betrekking tot een investering in CATF, zijn er specifieke bijkomende risico’s met betrekking tot een investering in CATF. Hieronder geven wij u een overzicht van de mogelijke risicofactoren die in overweging dienen te worden genomen.

Voor meer informatie of een toelichting van de risico’s nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan. Lees onze Information Memorandum met aanvullende informatie.

Risicobeoordeling

Bij de beoordeling van activa, wordt door de beheerder de volgende procedure gevolgd om risico’s te beoordelen:

  1. analyse van alle risico’s van de houtinvestering op het moment van acquisitie;
  2. kwantificering van alle risico’s in de zin van geïnduceerde potentiële vermindering van het jaarlijkse kapprogramma voor elke houtinvestering;
  3. risicogecorrigeerde kasstroom voor elke investering;
  4. risicogecorrigeerde waardering op het moment van aankoop;

Met andere woorden: risico’s vertalen zich in een mogelijke reductie van de kap. Dit impliceert weer een accumulatie van een “toegevoegd stuk” hout-assets (een buffer) om de risico’s af te dekken. Het aangepaste kapprogramma resulteert in een gewijzigde ‘cash flow’ en waardering van de kapbestanden. Het Management bedrijf zal, samen met de investeringsadviseur, hun uiterste best doen om de risicopatronen – gebaseerd op een wetenschappelijke analyse – op de juiste wijze te evalueren. Op deze manier worden eventuele risico’s het meest kostenefficiënt opgevangen.

Fysieke risico’s van houtactiva

Ongunstige gebeurtenissen en omstandigheden zoals brand, blikseminslagen, orkanen, vliegtuigongelukken, explosies, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen, extreem weer, aantasting door insecten of andere oorzaken buiten de controle van de beheermaatschappij en CATF.

Milieurisico’s en natuurrampen

Bossen zijn onderhevig aan schade door brand, overstroming, vorst, droogte, insecten, ziekte, sneeuw en stormen. CATF zet zich in voor optimale beheersing van deze risico’s door goed bosbeheer, integratie van risicobeheer in de planning en uitvoering, en voortdurende controle.

Marktrisico’s met betrekking tot hout en houtproducten

De prijzen van de bossen, kapbestanden, bosconcessies en andere beleggingen van CATF kunnen fluctueren met de tijd. Deze schommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de financiële prestaties van CATF, afhankelijk van het feit of CATF van plan is om te kopen of om een specifieke eigenschap of investering te verkopen.

Renterisico

De waarde van het fonds wordt beïnvloed door de markt toegepaste rentevoet op de verwachte toekomstige kasstromen. De scherp geprijsde methode wordt verder beïnvloed door de Amerikaanse dollarswapcurve. Dit is de marktrente inclusief de rentetermijnstructuur. De marktrente fluctueert dagelijks, en ook de disconteringsvoet is gevoelig voor veranderingen. Dit kan de waarde van het fonds mogelijk beïnvloeden.

Geografische risico’s

Deze risico’s omvatten – maar zijn niet beperkt tot – mogelijke politieke en juridische onzekerheden, economische instabiliteit en mogelijke infrastructurele tekortkomingen.

Risicomanagement – Organisatorische risico’s

Houtgerelateerde asset-risico’s zijn onder meer: milieubeperkingen, mogelijke schade door biologische oorzaken en/of natuurrampen, maar ook cyclische marktomstandigheden. Het managementbedrijf beheert deze risico’s actief door bewezen bosbouwtechnieken toe te passen en het portfolio strategisch op te bouwen.

Het is echter mogelijk dat door allerlei externe omstandigheden, de opbrengsten negatief beïnvloed worden. Hierbij valt te denken aan fraude, mismanagement en/of tekortschietend toezicht door externe contractpartijen. CATF poogt dit soort invloeden tot een minimum te beperken door frequent en regelmatig toezicht ter plekke, zoals audits en strikte supervisie.

Economische risico’s en risico’s gerelateerd aan beleidswijzigingen

Hieronder wordt onder meer verstaan: het risico van opkomende markten, valutarisico’s, inflatierisico, waarderingsrisico en risico’s veroorzaakt door beleidswijzigingen.

Sociale risico’s

Sociale risico’s gaan onder meer over conflicten over grondbezit en sociale frictie.

Risico’s met externe partijen

Ondanks onze zorgvuldige selectie van externe partijen én de overeenkomst om zowel het management als de bedrijfsvoering onder supervisie te stellen, is het altijd mogelijk dat onvoorziene omstandigheden de continuiteit en het niveau van de dienstverlening bedreigt. Wanneer er onregelmatigheden bij een plantage-eigenaar en/of een andere contractpartij optreden, worden deze vervangen voor andere partijen.

Andere risico’s

Andere risico’s en mogelijk conflicterende belangen zijn:

Marktrisico, rendementrisico, een instortende markt, concentratierisico, micro-economische risico’s, gebrek aan liquiditeit van de activa, het gebrek aan overdraagbaarheid van eenheden, verschillende juridische vormen van fondsen, leverage en schuldfinanciering, in gebreke blijven van’settlement en clearing systeem’, gebrekkige beheerparticipatie van de aandeelhouders, risico van veranderingen in de (fiscale) wetgeving.

De lijst is niet uitputtend en andere risico’s en conflicten die hier niet besproken zijn kunnen ontstaan in verband met het beheer en de exploitatie van CATF.