Disclaimer

Voor de website van het Central American Timber Fund voor bezoekers en (potentiële) beleggers

1. Algemeen
De disclaimer (hierna te noemen: “Disclaimer”) is van toepassing op de websites en digitale handreikingen en tools van het Central American Timber Fund FCP-SIF (hierna: “CATF”) en beschrijft de verplichtingen en restricties die voortvloeien uit relevante wetgeving van landen waar de verkoop van onze producten is gereguleerd. De beheerder van CATF, BAUM Management S.à r.l. (hierna: “BAUM”) is geregistreerd bij de Luxemburgse Kamer van Koophandel (Registre de Commerce et des Sociétés – RCS) onder het nummer B 163338. BAUM en CATF zijn geregistreerd bij, en staan onder toezicht van de Luxemburgse toezichthouder (Commission de Surveillance du Secteur Financier – CSSF). CATF is tevens geregistreerd bij, en staat onder toezicht van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (hierna: “AFM”). Beleggingen in CATF zijn uitsluitend bedoeld voor goed geïnformeerde belegger (well-informed investor), waaronder institutionele beleggers, professionele beleggers en elke andere goed geïnformeerde belegger (well-informed investor) zoals bedoeld in artikel 2 van de Luxemburgse Specialised Investement Fund (SIF)-wet van 13 februari 2007.

2. Toepassing disclaimer
Deze website en de via deze website aangeboden informatie is bedoeld voor goed geïnformeerde (well-informed), professionele, gekwalificeerde of institutionele beleggers of voor tussenpersonen wie het is toegestaan de informatie te openbaren. Deze website en de via deze website aangeboden informatie is geen vervanging voor het Information Memorandum en de laatste financiële gegevens met betrekking tot CATF. Een beslissing tot beleggen mag en kan alleen op basis van die informatie worden gemaakt.

Deze disclaimer verwijst naar bepaalde bij wet opgelegde restricties ten aanzien van de verspreiding van deze informatie en de landen waar het BAUM is toegestaan zijn producten te verkopen. Deze website en de daarin opgenomen informatie is niet bedoeld voor personen in landen waar de publicatie en toegang is verboden of waar de publicatie of toegang BAUM, CATF of enig andere entiteit gelieerd aan BAUM of aan CATF zou onderwerpen aan een registratie of soortgelijke plicht.

3. Gebruik website
Om deze website te mogen gebruiken of acht te mogen slaan op de daarin vervatte informatie dient gebruiker zijn professionele adviseur te raadplegen om na te gaan of hij op enige wijze een goedkeuring of registratie (van overheidswege) behoeft, of dat hij lokale bepalingen en/of restricties in acht moet nemen (bijv. een minimum investering).

Met het gebruik van deze website verklaart gebruiker dat hij erkent de kennis en vaardigheden te bezitten om de website te bezoeken. Tevens verklaart gebruiker dat hij deze juridische informatie en deze disclaimer heeft gelezen en begrepen en daarnaar zal handelen.

Deze website kan verwijzingen naar andere websites bevatten die al dan niet behoren tot BAUM of de GFH Group waartoe BAUM en de fondsen die zij beheert behoren (gezamenlijk “GFH Group”). Voormelde websites hebben een eigen disclaimer die gebruiker moet lezen, begrijpen en daarnaar moet handelen alvorens deze website te gebruiken. BAUM aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites.

Gebruiker hoeft zich niet te registreren om het merendeel van deze website te gebruiken. BAUM verzoekt gebruiker dit echter toch te doen. Als u zich registreert zal BAUM persoonlijke gegevens van u vragen. BAUM kan deze informatie gebruiken voor commerciële doeleinden. Gebruiker behoudt zich echter het recht voor om BAUM te verzoeken zijn persoonlijke informatie niet voor voormeld doeleinde te gebruiken.

4. Geen aanbod
De hier aangeboden informatie is geen tot het publiek gericht aanbod of advies van de producten van BAUM. Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de toepasselijke wet- en regelgeving van zijn land in acht te nemen.

Deze website en de daarin vervatte informatie zal op geen enkele wijze dienen als een uitnodiging of een aanbod om te beleggen of te investeren in de producten van BAUM of CATF. Ook is deze website en de daarin vervatte informatie niet bedoeld als beleggingsadvies. Deze website en de daarin vervatte informatie is slechts bedoeld voor algemeen gebruik en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze website zal op regelmatige basis worden gemonitord en zo nodig worden aangepast. Hoewel BAUM zich inspant om de website en de daarin vervatte informatie accuraat en compleet te houden, is geen van de informatie op deze website een professioneel of juridisch advies, noch mag professioneel of juridisch advies op die informatie worden gebaseerd. De inhoud van deze website of enig andere publicatie via deze website beschikbaar gesteld is slechts bedoelt als informatieverstrekking. De inhoud van deze website of enig andere publicatie via deze website beschikbaar gesteld, mag niet worden verveelvoudigd anders dan voor eigen en persoonlijk gebruik.

5. Risico’s beleggen
Potentiële investeerders worden er op gewezen dat investeringen risico’s met zich mee kunnen brengen. In geen geval kan worden gegarandeerd dat enig beleggingsdoel van enig beleggingsproduct zal worden gehaald. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Potentiële investeerders moeten de relevante Information Memorandum en de laatste financiële informatie over CATF zorgvuldig doornemen voor meer informatie, zoals de kosten en de risicofactoren, voordat een investeringsbeslissing wordt gemaakt.

De informatie op deze website kan voorspelingen of andere toekomstgerichte verwachtingen bevatten op basis van toekomstige gebeurtenissen of toekomstige financiële resultaten van landen, vermogens, financiële markten of bedrijven. Deze voorspellingen zijn slechts verwachtingen, werkelijke situaties kunnen in de praktijk anders uitpakken. Enige geografische, politieke, economische, statistische, financiële en wisselkoers informatie wordt in bepaalde gevallen weergegeven als bij benadering, samengevat of versimpeld; deze informatie kan naar tijd en plaats veranderen. Elke verwijzing naar enig specifiek bedrijf, financieel product of vermogenscategorie in welke vorm dan ook is slechts bedoeld ter illustratie en bevat geen aanbeveling daaromtrent. Potentiële investeerders in CATF moeten voorbereid zijn op verlies van kapitaal tot ten hoogte het totaal ingelegde bedrag en deze ook kunnen dragen. CATF biedt geen compensatie aan beleggers. Potentiële beleggers moeten hun eigen professionele adviseur, (effecten)tussenpersoon, jurist, accountant, belastingadviseur, financieel adviseur en/of enig ander professioneel adviseur die de belegger van belang acht raadplegen alvorens over te gaan tot investering.

7. Aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijk zorg tot stand is gekomen, wordt niemand gevrijwaard van, en wordt geen enkele aansprakelijkheid geaccepteerd voor enige directe of indirecte schade als gevolg van het handelen van enig persoon op basis van de informatie op deze website.

Met uitzondering van wettelijke aansprakelijkheid, accepteert BAUM, CATF, GFH Group noch Darion enige aansprakelijkheid voor enig verlies ten gevolge van op informatie op deze website gebaseerd handelen. BAUM, CATF, GFH Group noch Darion accepteert enige aansprakelijkheid voor verlies bij enig persoon in welke vorm dan ook, ontstaan of als gevolg van handelen gebaseerd op de inhoud en/of de publicaties op deze website. Voordat informatie wordt gebruikt voor enig handelen, dient gebruiker eerst gespecialiseerd en gedetailleerd advies op te vragen van een daarvoor geschikte professional. BAUM, CATF, GFH Group noch Darion kunnen aansprakelijk worden gesteld, onder welke omstandigheden dan ook, voor ontstane situaties die buiten de macht van BAUM, CATF, GFH Group en/of Darion vallen of voor enige directe of indirecte schade voor gebruiker, technische omgeving (bijv. computer), software, netwerk of enig ander middel dat is gebruikt om toegang tot informatie te verkrijgen, als gevolg van het gebruik van deze website. Daaronder wordt in ieder geval verstaan: ontoegankelijkheid van de website, verlies van data, ongeschikte apparatuur of virussen die reeds op de technische omgeving aanwezig zijn of via de website van BAUM, CATF, GFH Group of Darion aanwezig zijn.

8. Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot de website berusten bij BAUM. Het is niet toegestaan de inhoud van de websites (waaronder teksten en afbeeldingen) geheel of gedeeltelijk over te dragen, te bewerken, te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BAUM. Enige handeling zonder voorafgaande toestemming levert een schending van het intellectueel eigendom- en/of auteursrecht op.

9. Contact
Voor vragen over CATF en/of investeringen in CATF kunt u contact opnemen met de distributeur van CATF: Darion Capital Management B.V. (hierna: “Darion”). Darion is geregistreerd bij, en staat onder toezicht van de AFM.

Deze website geeft de bezoeker de mogelijkheid om e-mails te versturen aan BAUM. Dergelijke e-mails worden verstuurd via het internet, een netwerk waarover BAUM geen controle heeft. Het kan daarom voorkomen dat e-mails worden onderschept, aangepast of niet aankomen. BAUM wijst de bezoeker erop dat deze website is ontworpen voor informatie-doeleinden met betrekking tot de financiële producten en services van BAUM en niet als communicatiemiddel met BAUM. Deze website is om die reden niet bedoeld als communicatiemiddel voor correspondentie met betrekking tot beheerdersactiviteiten of andere aangeboden diensten. BAUM kan om die reden niet garanderen, expliciet noch impliciet, dat informatie of verzoeken verstuurd via deze website zullen worden gelezen of beantwoord.

10. Tot slot
Deze website heeft als officiële taal Engels en is (exclusief) onderworpen aan Luxemburgs recht.

Vragen of opmerkingen met betrekking tot de inhoud van de website of daarop aangeboden publicaties kunnen gesteld worden aan de beheerder van CATF: info@baummanagement.lu

Deze disclaimer is aangepast in November 2014